Bezzwrotna premia dla młodych rolników

młody rolnikW ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” rolnik może starać się o premię w wysokości 75 tys. złotych. Celem programu jest ułatwienie zakładania nowych gospodarstw rolnych (lub przejmowania już istniejących) przez osoby młode o odpowiednim wykształceniu.

Aby jednak móc otrzymać taką premię oprócz złożenia wniosku do oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, trzeba spełniać pewne warunki:

– po raz pierwszy rozpoczyna się samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego,

– nie prowadziło się wcześniej działalności rolniczej i nie było posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 1 ha,

– pomoc może być przyznana jedynie przed upływem 18 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej osobie pełnoletniej, ale nie przekraczającej 40 lat życia (w dniu złożenia wniosku), posiadającej kwalifikacje zawodowe (wykształcenie rolnicze lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie lub jeśli osoba zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w przeciągu 36 miesięcy).

Osoba, której premia zostanie przyznana musi:

– zgodnie z przedstawionym biznesplanem prowadzić działalność rolniczą,

– prowadzić gospodarstwo rolne objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat,

– przez co najmniej 3 lata od wypłaty premii musi być ubezpieczony w KRUS jako rolnik, w pełnym zakresie,

– przyznaną premię wykorzystać przynajmniej w 70% na rozwój gospodarstwa rolnego (zgodnie z założeniami w biznesplanie).

Jeśli młody rolnik przejmuje gospodarstwo (np. w drodze spadku, darowizny lub dzierżawy) to powierzchnia użytków rolnych w tym gospodarstwie nie powinna być mniejsza niż średnia krajowa i nie większa niż 300 ha.

W przypadku jeśli przejmowane gospodarstwo znajduje się w województwie, w którym średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, a gospodarstwo ma powierzchnię nie mniejszą niż średnia w danym województwie, ale niższą niż średnia krajowa, to premia może zostać przyznana ale wyłącznie pod warunkiem, że wnioskujący zobowiąże się do zwiększenia powierzchni gospodarstwa do poziomu średniej krajowej w terminie do 3 lat od momentu doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Jeśli beneficjent nie spełni któregoś z zobowiązań, to premia podlega zwrotowi w całości lub części, z należnymi odsetkami.