Do kiedy obowiązują dopłaty z Unii Europejskiej?

hodowla bydłaWraz z momentem przystąpienia do Unii Europejskiej nasz kraj zyskał możliwość realizowania celów wspólnej polityki rolnej. W ramach różnorodnych programów rolnicy mogą więc liczyć na dofinansowania na zakup traktorów czy innych maszyn rolniczych, dzięki którym możliwa jest modernizacja gospodarstw.

Specyficznym rodzajem dotacji unijnych są dotacje bezpośrednie, które rolnikom są przyznawane w ramach reformy wspólnej polityki rolnej. Celem tego rodzaju pomocy jest przede wszystkim zrekompensowanie rolnikom spadku ich dochodów, co zostało spowodowane obniżeniem się cen na rynku. Stąd też można zetknąć się z nazwą płatności kompensacyjnych.

Pierwsze reformy polityki rolnej Unii Europejskiej zostały przeprowadzone już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyznawana wówczas pomoc przyczyniła się między innymi do stabilizacji dochodów rolniczych. Kolejne zmiany wprowadziły nowe zasady, między innymi tak zwaną regułę wzajemnej zgodności, uzależniając tym samym wypłacanie gospodarzom płatności w pełnej wysokości (od gruntów utrzymanych w dobrej kulturze rolnej i zgodnie z zasadami ochrony środowiska).

Na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują dwa główne systemy płatności bezpośrednich: jednolitej oraz obszarowej. Płatności jednolite są przyznawane rolnikom na podstawie jego uprawnień, które oczywiście muszą być aktywowane poprzez dopisanie ich do ziemi. Z kolei stawki płatności obszarowych wyliczane są po uwzględnieniu tak zwanej rocznej krajowej koperty finansowej.

W naszym kraju poziom płatności bezpośrednich przydzielanych polskich rolnikom systematycznie wzrasta. Dodatkowo realizowane są płatności z budżetu krajowego. Z budżetu unijnego wypłacane są tak zwane oddzielne płatności cukrowe, płatności do pomidorów oraz płatności z tytułu owoców miękkich.

Dotacje dla rolników były przyznawane w ramach wspólnej polityki rolnej UE prowadzonej w latach 2007 – 2013. W 2013 roku dodatkowo rolnikom było przyznawane wsparcie specjalne: płatność do krów, owiec, specjalna płatność obszarowa oraz płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości.

Wydatki na sektor rolny w ramach budżetu Unii Europejskiej zakończą się wraz  2013 rokiem. Już teraz trwają prace nad opracowaniem nowego budżetu na lata 2014 – 2020. Prawdopodobnie dotacje dla rolników zmniejszą się jednak blisko o dziewięć miliardów rocznie. Oznacza to, że pula funduszy dla rolników oraz obszarów wiejskich znacząco zmaleje. Eksperci przewidują, że może zabraknąć pieniędzy przede wszystkim na dofinansowania do inwestycji w gospodarstwach rolnych.