Wnioski o dofinansowanie do paliwa

zwrot kosztów paliwa do maszyn rolniczychW ramach wspólnej polityki rolnej prowadzonej przez Unię Europejską rolnicy mogą starać się nie tylko o dotacje na zakup maszyn. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą składać również wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa kupowanego do maszyn i urządzeń rolniczych.

Wnioski o dofinansowanie do paliwa należy składać do burmistrza, prezydenta miasta lub do wójta. Wszystko zależy głównie od miejsca położenia naszego gospodarstwa rolnego. Co więcej, do wypełnionego wniosku trzeba dodatkowo dołączyć faktury VAT, gdyż to one stanowią dokumenty będące dowodem zakupu oleju napędowego w określonym czasie.

O zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego mogą ubiegać się tylko i wyłącznie producenci rolni. Za producenta rolnego uznaje się osobę prawną, fizyczną bądź jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu paliwa zostały określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 roku “o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.

Wysokość dofinansowania do paliwa jest obliczana na podstawie zużytej ilości paliwa, co jest dokładnie określone w fakturach VAT. Roczny limit został ustalony jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr paliwa (oleju napędowego), liczby osiemdziesiąt sześć oraz powierzchni użytków (jest ona szczegółowo opisana w ewidencji gruntów i budynków).

Limit zwrotu podatku w 2013 roku wynosi tyle samo co w roku 2012. Kwota ta została ustalona na osiemdziesiąt jeden złotych za każdy hektar uprawianych użytków rolnych. Trzeba dodać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się tych gruntów, na których produkcja rolna została zaprzestana oraz ziemi zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż działalność rolnicza).

Wniosek o dofinansowanie do paliwa można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy, urzędu wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwrotowi będą podlegać tylko te faktury, które będą zawierały ważny kod oleju napędowego (od CN 2710 19 41 do 2710 19 49).

W sytuacji, kiedy grunty rolne są przedmiotem współposiadania, zwrot podatku akcyzowego będzie przysługiwał tej osobie, co do której pozostali wyrazili zgodę na piśmie. W ten sposób każdy rolnik może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy (oczywiście tylko pod takim warunkiem, że został on wykorzystany do produkcji rolnej).