Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej

dopłaty bezpośrednie w rolnictwieZ systemu unijnych dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej polscy rolnicy korzystają od 2004r. Dopłaty te pozwalają m.in. na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych bez podnoszenia cen za płody rolne, co przy rosnących kosztach produkcji (rosnące ceny nawozów i środków ochrony roślin, oleju napędowego itp.) jest trudne.  Dopłaty te zapewniają tym samym tańszą żywność dla konsumentów i konkurują cenowo na rynkach zagranicznych. Co roku z unijnych dopłat (są one współfinansowane z krajowego budżetu) korzysta prawie 1,5 mln rolników. Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku, możemy postarać się o bezpłatne doradztwo dla rolników w tej kwestii.

Aby rolnik mógł otrzymać dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej musi spełniać kilka warunków:

– musi być posiadaczem co najmniej 1 ha gruntów rolnych (mogą to być grunty dzierżawione) – do powierzchni nie są wliczane budynki rolne, obszary zakrzewione (wyjątek sady) i zalesione

– ziemia musi być utrzymana w tzw. dobrej kulturze rolnej (nie oznacza to jednak, że musi znajdować się w uprawie)

– musi posiadać nr ewidencyjny (wpis do ewidencji gospodarstw rolnych),

– o przyznanie dopłat bezpośrednich rolnik musi wystąpić z wnioskiem i złożyć ten wniosek w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w wyznaczonym terminie.

– podane we wniosku dane (powierzchnia, rodzaj upraw itp.) muszą zgadzać się ze stanem faktycznym, gdyż po kontroli administracyjnej wniosków, ARiMR w losowo wybranych gospodarstwach przeprowadza kontrolę na miejscu. Do kontroli powierzchni upraw używane są m.in. zdjęcia lotnicze i satelitarne.

W 2012 roku wnioski o dopłaty należało składać w terminie od 15 marca do 15 maja. Wniosek o przyznanie płatności  można złożyć także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 11 czerwca 2012r., ale za każdy dzień opóźnienia kwota płatności ulega zmniejszeniu o 1%.

Rolnik może wnioskować o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO), płatności uzupełniającej (UPO), specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (ST), płatności ONW (przy gospodarowaniu w trudnym terenie) oraz płatności rolnośrodowiskowe.