Dopłaty bezpośrednie z ARiMR

wparcie finansowe do produkcji rolnejJedną z form pomocy dla rolników są dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dofinansowań jest uzależniona przede wszystkim od powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

Dopłaty bezpośrednie z ARiMR są przyznawane każdego roku tym rolnikom, którzy prowadzą działalność na przynajmniej jednym hektarze gospodarstwa rolnego i starają się go jednocześnie utrzymać w dobrej kulturze rolnej. Według danych statystycznych każdego roku o tego rodzaju pomoc ubiega się blisko półtora miliona rolników.

System dopłat bezpośrednich jest finansowany ze środków unijnych zgromadzonych w pierwszym filarze wspólnej polityki rolnej. Są to płatności do powierzchni upraw, o które rolnicy na terenie naszego kraju mogą ubiegać się od początku 2004 roku.

Dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są wypłacane przede wszystkim z unijnych środków, ale niektóre dopłaty są uzupełniane z krajowego budżetu. Kwoty wsparcia dla rolników są ustalane na podstawie powierzchni posiadanych użytków rolnych, które, jak już wyżej wspomniano, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze.

Płatności bezpośrednie dla polskiego rolnictwa już od początku wejścia do Unii Europejskiej stały się bardzo istotnym instrumentem stabilizacji dochodów dla rolników. Tego rodzaju pomoc finansowa dodatkowo pozwoliła poprawić sytuację ekonomiczną naszego kraju.

Warto też dodać, że obecnie płatności bezpośrednie są niezwykle ważnym elementem wspólnej polityki rolnej prowadzonej przez Unię Europejską. To właśnie tego rodzaju płatności mają na celu rekompensatę obniżek dochodów rolników, które powstały przede wszystkim na skutek zredukowania cen podstawowych artykułów rolnych (zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe).

Wysokość dopłat bezpośrednich z ARiMR jest dość zróżnicowana. Zgodnie z wymogami unijnymi wysokość poszczególnych dotacji jest obliczana po uwzględnieniu rodzaju produkcji (posiadanego areału upraw oraz hodowanej liczby zwierząt).

W krajach Unii Europejskiej można zetknąć się z różnymi modelami płatności bezpośrednich. Pomoc dla rolników może być zatem wypłacana na przykład na bazie historycznej, ale oczywiście nie tylko. Dostępne są również modele mieszane i stałe, które nakazują podział kraju na kilka regionów i wyodrębnienie regionalnych plonów zbóż.