Fundusze na założenie działalności rolniczej

sadownictwoRolnictwo to bez wątpienia jeden z ważniejszych działów polskiej gospodarki. Nic więc dziwnego, że Unia Europejska poprzez różne programy i inicjatywy chce zachęcić młode osoby do działalności w rolnictwie. W tym celu można ubiegać się o dofinansowanie na kupno ciągnika bądź o dotację dla młodych rolników.

Głównym celem tego rodzaju działań jest przede wszystkim wspieranie zmian strukturalnych zachodzących w całym sektorze rolnym. Unia pragnie także ułatwić start młodym rolnikom. Jednorazowo można ubiegać się o pomoc w wysokości nawet pięćdziesięciu tysięcy złotych. Tego rodzaju środki są udzielane w ramach kilku schematów.

Dofinansowania dla młodych rolników są przyznawane osobom pełnoletnim, które nie ukończyły czterdziestego roku życia, i które nie prowadzą działalności rolniczej w momencie składania wniosku. Taka dotacja umożliwi im rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego w określonym terminie (zgodnie z wymogami unijnymi w ciągu stu osiemdziesięciu dni od wydania decyzji o przyznaniu środków finansowych).

O dotację dla młodych rolników mogą ubiegać się również wszystkie te osoby fizyczne, które wraz z dniem złożenia wypełnionego wniosku rozpoczęły działalność rolniczą w gospodarstwie, ale nabytym w drodze darowizny, spadku lub kupna (przed ukończeniem osiemnastego roku życia lub po osiemnastym roku życia).

O dofinansowania dla młodych rolników można starać się od 1 lipca 2008 roku. Zgodnie z danymi statystycznymi zebranymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie. Liczba złożonych wniosków była bardzo duża.

Warto wiedzieć, że osoba, która zamierza ubiegać się o pomoc ze środków unijnych musi spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim musi to być osoba pełnoletnia i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe; wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe na kierunku związanym z rolnictwem).

Co więcej, osoba ubiegająca się o dotację dla młodych rolników musi być również obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie mieć ustalonego prawa do renty (z tytułu niezdolności do pracy), a ponadto wraz z wypełnionym wnioskiem musi przedłożyć plan rozwoju gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadzić je zgodnie z założeniami zawartymi w biznesplanie.

Unia przed osobami starającymi się o fundusze dla młodych rolników stawia także wymagania dotyczące samego gospodarstwa rolnego. Powierzchnia takiego gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw w konkretnym województwie, a poza tym gospodarstwo musi spełniać standardy w zakresie ochrony środowiska, higieny oraz warunków hodowli zwierząt.