Płatności rolnośrodowiskowe

program rolnośrodowiskowyPod tajemniczą dla większości osób nazwą: płatności rolnośrodowiskowe, kryje się nic innego jak specjalny program rolnośodowiskowy. Ma on kilka zasadniczych celów:

1. utrzymanie różnorodności biologicznej i walorów środowiskowych na obszarach wiejskich,

2. objęcie ochroną zwierząt i roślin, które na danym terenie są zagrożone wymarciem,

3. edukacja związana z właściwym zagospodarowaniem i użytkowaniem gleb oraz wód,

4. rozpowszechnianie idei zrównoważonej gospodarki rolnej.

Każdy rolnik może ubiegać się o płatności z programu. Musi jednak spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze musi być właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Po drugie musi zobowiązać się do uczestnictwie w programie minimum 5 lat, przestrzegania jego założeń i wymogów. Ponadto musi również:

-zobowiązać się do rygorystycznego przestrzegania wymagań w obrębie całego gospodarstwa rolnego.

W jakiej formie i w jakiej wysokości wypłacane są należności?

Płatności są wypłacane raz do roku w formie zryczałtowanej. Są rekompensatą za utracony dochód i poniesione koszty. Sama wysokość płatności zależy od pakietu i wariantu rolnośrodowiskowego. Wypłacane kwoty wahają się w granicach 250-4500 złotych.

Większość pakietów środowiskowych może być łączona w gospodarstwie. Płatności rolnośrodowiskowe są w takich wypadkach sumowane. Nie można jednak łączyć: pakietu 2 (rolnictwo ekologiczne) z pakietem 1 (rolnictwo zrównoważone) oraz 7 (ochrona gleb i wód). Poza tym pakiet 3 (ekstensywne trwałe użytki zielone) nie można realizować na tej samej powierzchni z pakietem 4 oraz 5.

Zasięg

Program obejmuje całe terytorium Polski. Mogą się więc ubiegać o płatności rolnicy z różnych części kraju.

W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, pomocą służą doradcy rolnośrodowiskowi. Pomogą oni wypełnić wniosek czy napisać plan. Warto się do nich zgłosić, ponieważ o nieprzyznaniu płatności często decydują błędy w formularzach.