Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanego w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 o pomoc może się ubiegać osoba, która spełnia wymienione niżej warunki:

a) jest posiadaczem (właścicielem lub dzierżawcą) gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych,

b) prowadzi produkcję roślinną lub zwierzęcą ( z wyłączeniem hodowli i chowu ryb),

c) posiada obywatelstwo polskie,

d) jest pełnoletnie, a równocześnie nie osiągnęła wieku emerytalnego,

e) posiada nadany nr ewidencyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

f) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe:

– wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe,

– tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,

– ukończyła szkołę przysposobienia rolniczego lub zespół przysposobienia rolniczego i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,

– wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,

– wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie

g) złożył wniosek o wsparcie w ramach modernizacji gospodarstw rolnych.

Pomoc jest przyznawana tylko na inwestycje związane z działalnością rolniczą. Mowa o tzw. kosztach kwalifikowanych do których należą np.

– koszty budowy, remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

– koszty zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej,

– zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażenia pastwisk,

– zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, instalacji lub budowy budynków do gromadzenia odchodów zwierząt, oczyszczania ścieków powstających w wyniku działalności rolniczej itp.

Pomoc ma charakter refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych  i może wynieść od 40 do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.