Wysokość dopłat w rolnictwie

kwoty dopłat w rolnictwieProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje różnorodne działania, które mają na celu między innymi poprawę jakości życia ludności na wsiach. Większość tych działań jest finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy mogą starać się także o dopłaty do powierzchni upraw, które po części są pokrywane z krajowego budżetu.

Wysokość dopłat dla rolników jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju konkretnej pomocy. Wnioski nabywane są chociażby w ramach programu zakładającego modernizację gospodarstw rolnych czy tworzenie grup producentów rolnych. Dodatkowo Unia wspiera programy ułatwiające start młodym rolnikom oraz inicjatywy pomagające zakładać mikroprzedsiębiorstwa.

Na chwilę obecną są znane stawki dopłat dla rolników za rok 2012. Płatności te zaczęły być wypłacane po 3 grudnia 2012 roku. Podstawowa płatność uzupełniająca do powierzchni roślin i gruntów ornych (na których nie jest prowadzona uprawa roślin) wynosiła dwieście jedenaście złotych. Płatność  do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę wynosiła z kolei trzysta siedem złotych.

Jednolitą płatność obszarową w wysokości siedmiuset trzydziestu jeden złotych mógł pobrać rolnik, który posiadał grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przynajmniej jednego hektara. Oczywiście pomoc przyznawana była pod warunkiem, że grunty były utrzymywane w tak zwanej dobrej kulturze rolnej oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.

W przypadku rolników ubiegających się o płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu, mogli oni liczyć na  kwotę w wysokości ponad tysiąca dwustu złotych do hektara. Wypłacano także płatności do uprawy skrobi, która wynosiła pięćset dwa złote za tonę oraz płatności uzupełniające do tytoniu w wysokości około pięciu złotych za kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia.

Wprowadzona w 2008 roku oddzielna płatność z tytułu owoców oraz warzyw (płatność do pomidorów) wynosiła sto sześćdziesiąt dwa złote za tonę. Ta płatność jest praktycznie w całości finansowana z budżetu Unii Europejskiej.

Poza tym z unijnych środków była wypłaca także płatność cukrowa w wysokości pięćdziesięciu dwóch złotych za tonę, płatność do krów (pięćset osiemdziesiąt złotych od sztuki), płatność do owiec (wynosząca sto dwadzieścia trzy złote od sztuki) oraz specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych w wysokości sześciuset siedemdziesięciu dwóch złotych do hektara.