Zalesianie gruntów rolnych

zalesianie gruntów rolnychAby rolnik mógł zalesić grunt rolny i otrzymywać z tego tytułu bezzwrotne dotacje, grunt taki, stanowiący część lub całość gospodarstwa musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

– jest gruntem klasy V lub VI,

– jest gruntem zdegradowanym (w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.),

– położony jest na stoku o nachyleniu powyżej 15% (średnie nachylenie),

– jest gruntem okresowo zalewanym.

Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza niż 0,30 ha i nie może przekraczać 30 ha. Minimalna powierzchnia działki wydzielonej do zalesienia wynosi 0,10 ha

Aby można było złożyć wniosek o zgodę na zalesianie gruntów rolnych, trzeba zgromadzić kilka dokumentów:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu działek do zalesienia lub zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek do zalesienia nie jest sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

– wypis z rejestru gruntów,

– kopię mapy ewidencyjnej – należy zaznaczyć na niej działki do zalesienia.

Te dokumenty należy złożyć do starosty(właściwego ze względu na miejsce położenia zalesianego gruntu) wraz z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia. Starosta ma 60 dni na wydanie decyzji. W tym czasie starosta informuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o otrzymanym wniosku i prosi rade gminy o akceptację zmiany charakteru gruntu z rolnego na leśny. Jeśli rada gminy w ciągu 30 dni nie odpowie na wniosek, uznaje się go za zaakceptowany.

Decyzję o przeznaczeniu gruntu do zalesienia starosta przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta i zgłasza do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ciągu 30 dni właściwy dla danego terenu leśniczy sporządza plan zalesienia i dostarcza właścicielowi sadzonki. Koszty sadzonek i sporządzenia planu zalesienia pokrywa Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli zalesienie zostało wykonane zgodnie z planem zalesienia, uprawę leśną prowadzi właściciel gruntu, stopień udatności uprawy jest równy co najmniej 70% to zalesienie uznaje się za prawidłowe.